Sistem za Navodnjavanje Kap Po Kap

ProcjenaZemljištaNaKojemĆe Se PostavitiSistem ZaNavodnjavanjeKap poKap

StanjeZemljišta: Prijeplaniranjasistemazanavodnjavanja kap po kap, trebaju biti poznatedimenzije, nagib, i strukturazemljišta.Veličinazemljišta je veomavažankriterijumzaugradnjuodgovarajućihglavnihcijevi i kapljača.
Poštonijednapovršinanijeidealnoravnajaviće se potreba da se u sistem ugradeposebni elementi kojićerugulistiprotoknastrminama.Primjer:ako je nagibiznad %10 stvara se razlika od 1 atmizmedjugornje i donjevisinezemljištva,aako je %20 postorazlika se povećavaza 2 atma i ako se navodnjavanjevršisamosajednomcijevi a ako je gornjipritisak 1 a donji 3 atma ,kapačićeumjesto da kapajupočeti da pršću i sistem navodnjavaćeizgubitismisao.
S obziromnato da pritisak u sistemimakapanjatreba da budeizmeđu 0.5 i 1.5 atm, sistem se ne bitrebaoinstaliratisajednomglavnomcijevinanagibimazemljišta od %10. Ovaj problem se možeriješitibilokorištenjemposebnihcijevizakapanjekojeradepodvisokimpritiskom ili pomoćuventilazasmanjenjepritiska.
S drugestrane, nakosimzemjištima, cijevizakapanjetrebapostavitipravougaononanagib, odnosnoparalelnosakrivinamavretena. Naovajnačin se izbjegavarazlikaizmeđuprvekapalneglave i poslednjeglavekapanja. Poznavanjezemljišnestrukturezemljištanakojemće se napraviti sistem takođe je veomavažno. Zbogtogaštovodauzetasakapačasastalnimprotokompojedinicivremenazavisi od strukturetla. Ovo je važankriterijumzaodređvanjeminimalnogvremenanavodnjavanja.

Tip BiljakeKojiTrebaPosaditi:Vrstabiljke, visinabiljke i tragovikrunicetrebaju biti poznati u planiranjusistemazanavodnjavanje kap po kap. Premaoviminformacijama se možeodabratikoličinacijevikojaće se koristiti, omjeropsegakapljačakojitrebaodabrati.

OpsegSadnje i Rastojanje:Poznavanjerazmakasadnje i rastojanjabiljkekoja se sadipotrebna je zaodređivanjedebljinecijevi, razmakaizmeđukapljača i dužinecrijevi i zaizračunavanjaukupnekoličinecijevizakorištenje.

Stanje i RastojanjeIzvoraVode:Prijeinstalacijesistemazanavodnjavanje kap po kap, potrebno je znatikojaće se vodakoristiti .Vodaotvorenogkanalna,stajaći bazen ili jezerniizvorvode.İzvorvodetreba da je dovoljnoblizu. Ako je izvorvodenižeispodzemljištvasnaga motora kojaće se koristitiće biti veća, ako je iznadsnagaće biti manja.Sdrugestrane, rastojanjeizvoravode i zemljištetakođer je važnozaizračunavanjedužineglavnogcrijevakojeće se koristiti.

KvalitetaVode:Vodakojaće se koristi u navodnjavanju kap po kap ne bitrebala biti previšeslana. Ako se slanavodakoristi u sistemunavodnjavanja kap po kap, ona stvaraakumulacijusoli u blizinibiljke i dovodi do slanostitla. S drugestrane, previšemahovite, morskevode se ne bitrebalokoristiti u navodnjavanju kap po kap, osimako je dobrofiltrirana .U vodamakoje se koriste kod sistemazanavodnjavanje kap po kap nalazi se kreč i vremenommožedoći i do začepljenarupicanakapljačima. Prematome, u vodutrebadodatikiseline u količinisadržajakrečnjakavodetokomnavodnjavanja.

TehničkeKarakteristikeMaterijalaKojiĆe Se Koristiti:Danas se najvišekoristezavarenikapljači u proizvodnjicijevizakapanje.Kapacitetkapanjaproizvedenihkapljicapristalnompritisku je očigledan i mora se naučiti od prodavača. Natržištu se nalazekapačisakapacitetomkapanja od 2-4 litarana sat. Priodređivanjudužinecrijevi i brojukapača, trebauzeti u obzirpromjercijevi i kapacitetkapljača.Takođerakoće se glavnacijevkoristitinapovršinizemlje mora biti izrađena od čvrstogmaterijalakakobih se zaštitila od štetnih UV zraka. Poredtoga, trebapoznavatikapacitetfilterakojiće se koristi i maksimalniprotokglavnihcrijevi.

EkonomskiUslovi: Sistem navodnjavanja kap po kap je sistem savisokimtroškovimapodecaru s obziromnanivoprihodanašezemlje. Prijeinstalacijesistema, trošaktrebajasnoodrediti, a onda projekattrebaostvariti.
U sistemunavodnjavanja kap pokao, svecijevi i kapljačitrebaju biti crneboje. Dakle, spriječen je pozitivanefekatsunčevesvjetlostina rast algi.Također se spiječavastvaranjemahovitihbiljki u odvodima.Laterali se koristezaodržavanjerazlikeprotokakapačaduždužinenaprihvatljivimnivoima. Glavnirazlogzavisokuefikasnostsistemanavodnjavanja je u tome da se đubrivonanosizajednosavodomzanavodnjavanje. Umestonavodnjavanja u jednomtrenutkukorisnije je da se navodnjava u intervalima, tako da se zadržavavlažnosttlašto je veomabitnozazemljište.

Čišćenje i KontrolaCijevovodaZaNavodnjavanje Kap po Kap’

Cijevi za navodnjavanje kap po kap treba da imaju zaštititu od prirodnih uslova, posebno protiv sunca (ultraljubičaste zrake). U suprotnom može doći do raspadanja cijevi. Kapljač i PE cijev moraju biti pravilno povezani. Debljina zida PE cijevi mora biti homogena, unutrašnja i spoljašnja površina treba da bude glatka i sjajna. Stopa protoka kapljica mora odgovarati rastojanjima rastezanja pritiska i cijevi koje daje proizvođač. Inače, mogu nastati ozbiljni problemi između projektovanja i ugradnje. Ovo se može testirati merenjem površine ispod skale. Proizvođači moraju isporučivati ​​cijevi za navodnjavanje kap po kap poslije testova na otpornost starenja. U tu svrhu, odgovarajuću PE sirovinu treba koristiti sa odgovarajućom smjesom.PE cijevi trebaju biti otporne na nošenje,prelamanje,povlačanje i slično. Ovo se može jednostavno testirati na slijedeći način. Sila se nanosi držanjem cijevi za oba kraja. Ako dođe do pucanja znači da cijevi nisu dovoljno elastične.Ne bi trebalo biti pukotina i lomljenja u cijevima. PV cijevi se mogu testirati na produženost.Nova cijev se može testirati tako što se na istoj tački više puta (preko 100)uradi prelamanje ako ne dođe do pucanja onda je crijev ispravna.

OdređivanjePotrebezaVodom

Broj kapljača koji se može dovesti u vrtnu vodu; 300 mm od 2 l od 16 mm prečnika cijevi i 180 od 4 lt. Zahtjevi za navodnjavanje variraju u zavisnosti od tipa biljke, područja uzgoja bilja, dužine sezone rasta, prosječne temperature, padavina i vlage vazduha. Za planjiranje sistema navodnjavanja,projektovanje i ostvarivanje važno je poznavati potrošnju vode biljki u različitim klimatskim područjima. Najefikasniji način da se utvrdi da li biljkama treba voda jeste uzimanje uzoraka tla iz korijena biljke i nadstrešnica. Kada se ovaj uzorak stisne između prstiju i dlana ruke, rezultat se uzima kao kriterijum u odlučivanju da li je vrijeme navodnjavanja došlo. Ako su uzorci bili ekstremno vlažni (ako je došlo do ispuštanja vode ili blata tokom stiskanja),to znači da navodnjavanje treba odgoditi.Ako se na kraju procesa kompresije(stiskanja)ne uvidi starost ili ako nakon stiskanja biljke jačim potezom prsta dodje do pucanja i rasipanja,to znači da se zakasnilo sa navodnjavanjem. Svako tlo ima drugačiji kapacitet zadržavanje vode. Kapacitet zadržavanja vode varira u zavisnosti od strukture tla. Kapacitet zadržavanja vode utiče na vrijeme navodnjavanja i količinu vode za navodnjavanje. Najčešće korišćena metoda u našoj zemlji su tansiometri i mjerači vlage sa detekcijom posmatranja. Najvažnija stvar koju treba uzeti u obzir prilikom korištenja ovih metoda je činjenica da su kapaciteti za zadržavanje vode različiti.

Pješčana tla drže manje vode od gline. Zbog toga se kod ovih zemljištva koristi manje vode za navodnjavanja. S obzirom na to da glinena tla imaju visoke kapacitete za zadržavanje vode, navodnjavanje se vrši u dužim intervalima i koristi se više vode za navodnjavanje.

Čišćenje i kontrola cijevovoda za navodnjavanje kap po kap

U sistemu navodnjavanja kap po kap,ako se ne vodi briga o kapačima može doći do začepljenja. Najveći problem sistema za navodnjavanje kap po kap je začepljenje kapača u cijevima. Ovaj problem je uzrokovan lošim kvalitetom vode za navodnjavanje. Naročito u područjima gdje se slana voda koristi za navodnjavanje, kapači se začepe ako se ne koristi filter. Da biste očistili cijevi za navodnjavanje kap po kap i ispunili zahtjeve hranjivih sastojaka, najbolje je primjeniti fosfornu kiselinu ili azotnu kiselinu tokom sezone zalivanja.

Tokom sezone zalivanja proces treba ponavljati svakih 17 dana, 1 litar po decaru. Prije davanja kiseline sistemu potrebno je voditi računa da se obezbjedi čista voda sve do postizanja pristiska. Kiselina se zatim daje pola sata, a onda se dovoljno čiste vode koristi za sprečavanje kisele vode u crijevima. Pored toga, kada se ne vodi briga nakuplja se prljavština. Da bi očistili ove otpatke, kraj cijevi se otvara i voda se nanosi sve dok se ne pročisti. Mjere koje treba preduzeti protiv štetočina kao što su insekati i glodara tokom sezone navodnjavanja,treba primjeniti pesticide.
Treba obratiti pažnju na zaštitu od insekata, posebno kada nije potrebno navodnjavanje. Oštećenja od insekata se uglavnom povećavaju kada se cijevi ne koriste dugo vremena. Pored toga, kada se cijevi koriste, životinje kao što su ptice, vrane i psi oštećuju mijesta na kojima se nalaze kapači. Na kraju sezon prije uklanjanja crijevi sa polja treba paziti da ne dodje do oštećenja.?. Prikupljeni valjci trebaju biti zaštićeni od oštećenja glodara kao što su miševi u skladištima u kojima su skolonjeni.

Tabela za izračunavaje dužine cijevi za sistem navodnjavanja kap po kap

Produžetak udaljenosti okruglih cijevi (metar)

1.5 bara i ravno zemljište (4 l/h) (do 4 bara)

Produžetak udaljenosti okruglih cijevi (metar

Pritisak 1,5 bara i ravno zemljište (2 l / h) (do 4 bara)

u sistem ugrade posebni elementi koji će rugulisti protok na strminama.Primjer:ako je nagib iznad %10 stvara se razlika od 1 atm izmedju gornje i donje visine zemljištva,a ako je %20 posto razlika se povećava za 2 atma i ako se navodnjavanje vrši samo sa jednom cijevi a ako je gornji pritisak 1 a donji 3 atma ,kapači će umjesto da kapaju početi da pršću i sistem navodnjava će izgubiti smisao.
S obzirom na to da pritisak u sistemima kapanja treba da bude između 0.5 i 1.5 atm, sistem se ne bi trebao instalirati sa jednom glavnom cijevi na nagibima zemljišta od %10. Ovaj problem se može riješiti bilo korištenjem posebnih cijevi za kapanje koje rade pod visokim pritiskom ili pomoću ventila za smanjenje pritiska.
S druge strane, na kosim zemjištima, cijevi za kapanje treba postaviti pravougaono na nagib, odnosno paralelno sa krivinama vretena. Na ovaj način se izbjegava razlika između prve kapalne glave i poslednje glave kapanja. Poznavanje zemljišne strukture zemljišta na kojem će se napraviti sistem takođe je veoma važno. Zbog toga što voda uzeta sa kapača sa stalnim protokom po jedinici vremena zavisi od strukture tla. Ovo je važan kriterijum za određvanje minimalnog vremena navodnjavanja.
b.Tip biljaka koji treba posaditi: Vrsta biljke, visina biljke i tragovi krunice trebaju biti poznati u planiranju sistema za navodnjavanje kap po kap. Prema ovim informacijama se može odabrati količina cijevi koja će se koristiti, omjer opsega kapljača koji treba odabrati.
c.Opseg sadnje i rastojanje: Poznavanje razmaka sadnje i rastojanja biljke koja se sadi potrebna je za određivanje debljine cijevi, razmaka između kapljača i dužine crijevi i za izračunavanja ukupne količine cijevi za korištenje.
d.Stanje i rastojanje izvora vode: Prije instalacije sistema za navodnjavanje kap po kap, potrebno je znati koja će se voda koristiti .Voda otvorenog kanalna,stajaći bazen ili jezerni izvor vode.İzvor vode treba da je dovoljno blizu. Ako je izvor vode niže ispod zemljištva snaga motora koja će se koristiti će biti veća, ako je iznad snaga će biti manja.S druge strane, rastojanje izvora vode i zemljište također je važno za izračunavanje dužine glavnog crijeva koje će se koristiti.
e.Kvaliteta vode: Voda koja će se koristi u navodnjavanju kap po kap ne bi trebala biti previše slana. Ako se slana voda koristi u sistemu navodnjavanja kap po kap, ona stvara akumulaciju soli u blizini biljke i dovodi do slanosti tla. S druge strane, previše mahovite, morske vode se ne bi trebalo koristiti u navodnjavanju kap po kap, osim ako je dobro filtrirana .U vodama koje se koriste kod sistema za navodnjavanje kap po kap nalazi se kreč i vremenom može doći i do začepljena rupica na kapljačima. Prema tome, u vodu treba dodati kiseline u količini sadržaja krečnjaka vode tokom navodnjavanja.
f.Tehničke karakteristike materijala koji će se koristiti: Danas se najviše koriste zavareni kapljači u proizvodnji cijevi za kapanje.Kapacitet kapanja proizvedenih kapljica pri stalnom pritisku je očigledan i mora se naučiti od prodavača. Na tržištu se nalaze kapači sa kapacitetom kapanja od 2-4 litara na sat. Pri određivanju dužine crijevi i broju kapača, treba uzeti u obzir promjer cijevi i kapacitet kapljača.Također ako će se glavna cijev koristiti na površini zemlje mora biti izrađena od čvrstog materijala kako bih se zaštitila od štetnih UV zraka. Pored toga, treba poznavati kapacitet filtera koji će se koristi i maksimalni protok glavnih crijevi.
g. Ekonomski uslovi: Sistem navodnjavanja kap po kap je sistem sa visokim troškovima po decaru s obzirom na nivo prihoda naše zemlje. Prije instalacije sistema, trošak treba jasno odrediti, a onda projekat treba ostvariti.
U sistemu navodnjavanja kap po kao, sve cijevi i kapljači trebaju biti crne boje. Dakle, spriječen je pozitivan efekat sunčeve svjetlosti na rast algi.Također se spiječava stvaranje mahovitih biljki u odvodima.Laterali se koriste za održavanje razlike protoka kapača duž dužine na prihvatljivim nivoima. Glavni razlog za visoku efikasnost sistema navodnjavanja je u tome da se đubrivo nanosi zajedno sa vodom za navodnjavanje. Umesto navodnjavanja u jednom trenutku korisnije je da se navodnjava u intervalima, tako da se zadržava vlažnost tla što je veoma bitno za zemljište.

Osobine cijevi za navodnjavanje kap po kap

Cijevi za navodnjavanje kap po kap treba da imaju zaštititu od prirodnih uslova, posebno protiv sunca (ultraljubičaste zrake). U suprotnom može doći do raspadanja cijevi. Kapljač i PE cijev moraju biti pravilno povezani. Debljina zida PE cijevi mora biti homogena, unutrašnja i spoljašnja površina treba da bude glatka i sjajna. Stopa protoka kapljica mora odgovarati rastojanjima rastezanja pritiska i cijevi koje daje proizvođač. Inače, mogu nastati ozbiljni problemi između projektovanja i ugradnje. Ovo se može testirati merenjem površine ispod skale. Proizvođači moraju isporučivati ​​cijevi za navodnjavanje kap po kap poslije testova na otpornost starenja. U tu svrhu, odgovarajuću PE sirovinu treba koristiti sa odgovarajućom smjesom.PE cijevi trebaju biti otporne na nošenje,prelamanje,povlačanje i slično. Ovo se može jednostavno testirati na slijedeći način. Sila se nanosi držanjem cijevi za oba kraja. Ako dođe do pucanja znači da cijevi nisu dovoljno elastične.Ne bi trebalo biti pukotina i lomljenja u cijevima. PV cijevi se mogu testirati na produženost.Nova cijev se može testirati tako što se na istoj tački više puta (preko 100)uradi prelamanje ako ne dođe do pucanja onda je crijev ispravna.

Određivanje potrebe za vodom

Broj kapljača koji se može dovesti u vrtnu vodu; 300 mm od 2 l od 16 mm prečnika cijevi i 180 od 4 lt. Zahtjevi za navodnjavanje variraju u zavisnosti od tipa biljke, područja uzgoja bilja, dužine sezone rasta, prosječne temperature, padavina i vlage vazduha. Za planjiranje sistema navodnjavanja,projektovanje i ostvarivanje važno je poznavati potrošnju vode biljki u različitim klimatskim područjima. Najefikasniji način da se utvrdi da li biljkama treba voda jeste uzimanje uzoraka tla iz korijena biljke i nadstrešnica. Kada se ovaj uzorak stisne između prstiju i dlana ruke, rezultat se uzima kao kriterijum u odlučivanju da li je vrijeme navodnjavanja došlo. Ako su uzorci bili ekstremno vlažni (ako je došlo do ispuštanja vode ili blata tokom stiskanja),to znači da navodnjavanje treba odgoditi.Ako se na kraju procesa kompresije(stiskanja)ne uvidi starost ili ako nakon stiskanja biljke jačim potezom prsta dodje do pucanja i rasipanja,to znači da se zakasnilo sa navodnjavanjem. Svako tlo ima drugačiji kapacitet zadržavanje vode. Kapacitet zadržavanja vode varira u zavisnosti od strukture tla. Kapacitet zadržavanja vode utiče na vrijeme navodnjavanja i količinu vode za navodnjavanje. Najčešće korišćena metoda u našoj zemlji su tansiometri i mjerači vlage sa detekcijom posmatranja. Najvažnija stvar koju treba uzeti u obzir prilikom korištenja ovih metoda je činjenica da su kapaciteti za zadržavanje vode različiti.

Pješčana tla drže manje vode od gline. Zbog toga se kod ovih zemljištva koristi manje vode za navodnjavanja. S obzirom na to da glinena tla imaju visoke kapacitete za zadržavanje vode, navodnjavanje se vrši u dužim intervalima i koristi se više vode za navodnjavanje.

Čišćenje i kontrola cijevovoda za navodnjavanje kap po kap

U sistemu navodnjavanja kap po kap,ako se ne vodi briga o kapačima može doći do začepljenja. Najveći problem sistema za navodnjavanje kap po kap je začepljenje kapača u cijevima. Ovaj problem je uzrokovan lošim kvalitetom vode za navodnjavanje. Naročito u područjima gdje se slana voda koristi za navodnjavanje, kapači se začepe ako se ne koristi filter. Da biste očistili cijevi za navodnjavanje kap po kap i ispunili zahtjeve hranjivih sastojaka, najbolje je primjeniti fosfornu kiselinu ili azotnu kiselinu tokom sezone zalivanja.

Tokom sezone zalivanja proces treba ponavljati svakih 17 dana, 1 litar po decaru. Prije davanja kiseline sistemu potrebno je voditi računa da se obezbjedi čista voda sve do postizanja pristiska. Kiselina se zatim daje pola sata, a onda se dovoljno čiste vode koristi za sprečavanje kisele vode u crijevima. Pored toga, kada se ne vodi briga nakuplja se prljavština. Da bi očistili ove otpatke, kraj cijevi se otvara i voda se nanosi sve dok se ne pročisti. Mjere koje treba preduzeti protiv štetočina kao što su insekati i glodara tokom sezone navodnjavanja,treba primjeniti pesticide.
Treba obratiti pažnju na zaštitu od insekata, posebno kada nije potrebno navodnjavanje. Oštećenja od insekata se uglavnom povećavaju kada se cijevi ne koriste dugo vremena. Pored toga, kada se cijevi koriste, životinje kao što su ptice, vrane i psi oštećuju mijesta na kojima se nalaze kapači. Na kraju sezon prije uklanjanja crijevi sa polja treba paziti da ne dodje do oštećenja.?. Prikupljeni valjci trebaju biti zaštićeni od oštećenja glodara kao što su miševi u skladištima u kojima su skolonjeni.

Tabela za izračunavaje dužine cijevi za sistem navodnjavanja kap po kap

Produžetak udaljenosti okruglih cijevi (metar)

1.5 bara i ravno zemljište (4 l/h) (do 4 bara)

Produžetak udaljenosti okruglih cijevi (metar

Pritisak 1,5 bara i ravno zemljište (2 l / h) (do 4 bara)

x

OBRAZAC ZA BRZU PODRŠKU